Zdrava šola

 

 

Ustavimo nasilje 

V šolskem letu 2008-2009 smo vključili v slovensko mrežo zdravih šol, ki deluje v okviru evropske mreže šol, in si že v tem letu z dejavnostmi pridobili zastavo zdrave šole.

Program Zdrave šole ima tri značilnosti:

Pouk o zdravju, ki je integriran v vse predmete (zdravje je medpredmetno področje).

 

Vzgojni načrt ( življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje- pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, projekti, natečaji,….).

Sodelovanje in povezovanje vseh vključenih: učencev, učiteljev, staršev, vseh zaposlenih na šoli, lokalne skupnosti, zdravstvenih in drugih služb.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem ji je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol.

CILJI EVROPSKE IN SLOVENSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

Vse šole, ki so vstopile v mrežo Zdravih šol, so se zavezale, da bodo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsak možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo vseh učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo kompletno vlogo, ki jo ima šolske prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

ČLANI TIM-a ZDRAVE ŠOLE SO:

 • vodja TIM-a :Breda Zajc
 • predstavnica vodstva šole: Mateja Andrejčič- ravnateljica
 • predstavniki učiteljev in zaposlenih:

– Andrej Murn- učitelj športne vzgoje

– Helena Umek – učiteljica gospodinjstva in vodja šolske prehrane

– Marijanca Kolar – svetovalna delavka

– Veronika Fabjan – vodja šolske kuhinje

 • Predstavnik učencev
 • Predstavnika staršev:
 • Predstavniki lokalne skupnosti:

·Borut Blatnik – predsednik GD Stopiče

– Slavka Prosenik – predsednica RK Stopiče

– Janez Murn – predsednik KS Stopiče

 • Predstavnice zdravstvene skupnosti:

– medicinska sestra šolskega dispanzerja NM

– medicinske sestre zobozdravstvene preventive

Načrt zdrave šole
Dostopnost