PRAVILNIK O POSLOVANJU KNJIŽNICE  IN KNJIŽNIČNI RED ZA UČENCE in ZAPOSLENE

POSLANSTVO

Šolska knjižnica OŠ Stopiče s svojim gradivom in dejavnostjo dopolnjuje in izpopolnjuje vsa področja vzgojno izobraževalnega načrta in dela šole. Učencem posreduje knjižnično gradivo in jih nauči le tega uporabljati. Učence vzgaja v samostojne uporabnike knjižnice, prispeva k  njihovemu informacijskemu opismenjevanju in navajanju na vseživljenjsko učenje. Storitve knjižnice morajo biti zagotovljene vsem članom šolske skupnosti ne glede na starost, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status.

KNJIŽNIČNI PROSTORI, POSTAVITEV GRADIVA, DELOVNI ČAS

Knjižnica OŠ Stopiče ima tri lokacije: matična knjižnica, knjižnica PŠ Dolž in knjižnica PŠ Podgrad. V knjižnici večinoma velja prost pristop.
Knjižnično gradivo se obdeluje in izposoja v računalniškem programu Cobiss.
Uporabnikom je knjižnica na razpolago po objavljenem urniku.

Knjižnica ima postavitve:

 • slikanice,
 • cicibanova C,
 • pionirska P,
 • mladinska M,
 • ljudsko L,
 • poučno po UDK,
 • strokovna (za učitelje in ostale delavce),
 • serijske publikacije (revije, časopisi),
 • neknjižno,
 • učbeniški sklad (učbeniki).

ČLANSTVO, ČLANARINA, ČLANSKA IZKAZNICA

Ob vpisu na našo šolo postanejo učenci hkrati tudi člani šolske knjižnice. Članske izkaznice dobijo učenci v 1. razredu oz. ob vpisu v starejše oddelke vrtca ali šolo.
Vsak na novo zaposleni delavec na šoli postane član šolske knjižnice. Izkaznice so veljavne na vseh lokacijah knjižnice OŠ Stopiče.
Članarine ni.

IZPOSOJA

Izposoja poteka po prostem pristopu, knjižničarka pomaga in svetuje.
Izposojevalni rok za knjižno gradivo
je 14 dni, možno ga je podaljšati, če po njem ni povpraševanja.

Referenčno gradivo (enciklopedije, slovarji, atlasi, nekateri leksikoni) in mediotečno gradivo (DVD, CD-ROM, zgoščenke, videokasete) ter gradivo, ki je zaradi svojega formata ali starosti dragoceno (faksimile, rokopisi…), je namenjeno predvsem za uporabo v čitalnici knjižnice ali pri pouku. Prioritetno si ga lahko izposojajo strokovni delavci, po dogovoru pa tudi učenci. Izposojevalni rok za to gradivo je 3 dni, možno pa ga je podaljšati do 7 dni ali več, če po njem ni povpraševanja.
Gradivo, ki je locirano kot strokovna knjižnica in se nahaja tudi v kabinetih in učilnicah ter je določenemu strokovnemu delavcu stalni učni pripomoček, učencem ni dostopno. Lahko si ga izposodijo le po dogovoru s strokovnim delavcem, ki gradivo hrani oz. s knjižničarko.
Praviloma se učencem, ki jim je izposojevalni rok potekel, ne izposoja, dokler ne poravnajo obveznosti.

Pred poletnimi počitnicami morajo učenci vse izposojeno gradivo vrniti, razen če imajo popravne izpite. V tem primeru vrnejo gradivo, ko izpite končajo oz. končajo s šolanjem na naši šoli. Ravno tako vrnejo vse izposojeno gradivo varovanci vrtca, če prekinejo varstvo v našem vrtcu.
Strokovni delavci imajo neomejen rok izposoje, vendar morajo pred poletnimi počitnicami preveriti svoje sezname izposoje in vrniti tisto, česar ne potrebujejo. Knjižničarka zamudnike opomni, da gradivo vrnejo.

ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo je potrebno nadomestiti z drugo enako enoto, če je to možno.
Za gradivo, ki ga ni možno nadomestiti z novo enako enoto, mora uporabnik nadomestiti enoto z vsebinsko enakovrednim gradivom ali pa plačati ustrezno vsoto po dogovoru s knjižničarko.

DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI

 • interno bibliotekarsko strokovno delo,
 • izposoja,
 • obveščanje (knjižne novosti, dejavnosti, zamudnina) preko spletne strani, elektronske pošte, spletnih učilnic,
 • branje, delo domačih nalog, učenje, izdelovanje(plakatov, nalog, esejev ipd.)
 • razstave,
 • KIZ (knjižnično informacijska znanja),
 • knjižnični popoldnevi,
 • prireditve,
 • ure pravljic…

Pedagoške ure z oddelki in skupinami, interesne dejavnosti ter izposoja oddelkom in skupinam so prioritetne dejavnosti v knjižnici.

Uporaba medijev je možna takrat, kadar ne ovira drugo delo v knjižnici. Računalniki v knjižnici so učencem namenjeni za iskanje informacij, povezanih s poukom oz. izobraževanjem. Za delo z računalnikom se mora učenec dogovoriti s knjižničarko.

PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI

Pravila obnašanja:

 1. V knjižnico vstopaš kulturno, ob prihodu in odhodu pozdraviš!
 2. S knjižničnim gradivom ravnaš pazljivo, da ga ne poškoduješ. Znesek za poškodovano, uničeno ali izgubljeno gradivo je treba poravnati (kupiti drugo, nadomestiti z enakovrednim).
 3. V primeru gneče počakaš, si strpen, željo izraziš s prosim!
 4. Paziš na red in delaš tiho!
 5. Torbo odložiš v čitalnici.
 6. Hrana, pijača in mobitel v knjižnici niso dovoljeni!
 7. Knjige izbiraš premišljeno; neizbrane postaviš nazaj na stalno mesto!
 8. V čitalnici se pripravljaš na pouk, se učiš, delaš domačo nalogo (prepisovanje ni dovoljeno), bereš knjige, revije, rešuješ križanke!
 9. Pospraviš za seboj!
 10. Če se posamezniki ali skupine ne držijo pravil, izgubijo pravico do zadrževanja v knjižnici ali pa se jim izreče ustrezno kazen po dogovoru z razrednikom.

Strokovni delavci šole so dolžni poznati Pravilnik o poslovanju knjižnice in knjižničnem redu, razredniki in knjižničarka pa ga predstavijo učencem v oddelčnih skupnostih.

 

Dostopnost