Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

Kakovost v vzgoji in izobraževanju je vse bolj v ospredju. Povečujejo se zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov v VIZ procesu in s tem tudi kompleksnost dela v vzgoji in izobraževanju. Kakovost vzgojno-izobraževalnih storitev postaja vse večja vrednota.

Model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja omogoča vrtcem in osnovnim šolam združevati elemente učeče se organizacije, zadovoljevanja potreb uporabnikov in sistematičnega merjenja kakovosti.

Učenje je temeljni proces, na katerega sta osredotočena vzgoja in izobraževanje. Učni dosežki kot rezultat učenja so predmet pozornosti vseh deležnikov v VIZ in podatki o dosežkih lahko predstavljajo izhodišče za refleksijo ter razvoj in izboljšave v procesu učenja in poučevanja.

Šola, ki se želi približati idealu učeče se organizacije, mora težiti k nenehnemu procesu preverjanja kakovosti delovanja.

V OŠ Stopiče se zavedamo, kako pomembno je uvajanje izboljšav na vseh področjih dela in vsako leto, korak za korakom, opažamo drobne spremembe v smeri večje kakovosti.

Dejavnosti, ki pospešeno vodijo v izboljšave so Samoevalvacija, Notranje presoje, Vzgojni načrt, Mreže učečih se šol, Bralna pismenost in še vrsta ostalih šolskih in razrednih projektov, ki potekajo na šoli. Kazalnik, ki pove, da smo na pravi poti, so izboljšani rezultati NPZ in dosežki na tekmovanjih.

Notranja in zunanja presoja

V skrbi za kakovost delovanja šole in vrtca sodelujemo z SIQ. Šola ima certifikat kakovosti. Notranje presoje izvajajo usposobljene notranje presojevalke (Marijanca Kolar, Karmen Blatnik, Bernardka Rozenberger, Mateja Andrejčič). V letu 2023 nas bo pri presoji zanimalo uvajanje in uporaba digitaliziranih učnih načrtov kot pomoč pri pripravi LDN in pri učnih pripravah. Posebna pozornost bo namenjena zagotavljanju priložnosti otrokom z drugačnimi potrebami (učencem z učnimi težavami, učencem s posebnimi potrebami, nadarjenim učencem, učencem tujcem, učencem Romom). Zunanja presoja bo potekala v mesecu januarju. Izvedli jo bodo usposobljeni zunanji presojevalci SIQ.

Dostopnost