Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

Kakovost v vzgoji in izobraževanju je vse bolj v ospredju. Povečujejo se zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov v VIZ procesu in s tem tudi kompleksnost dela v vzgoji in izobraževanju. Kakovost vzgojno-izobraževalnih storitev postaja vse večja vrednota.

Model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja omogoča vrtcem in osnovnim šolam združevati elemente učeče se organizacije, zadovoljevanja potreb uporabnikov in sistematičnega merjenja kakovosti.

Učenje je temeljni proces, na katerega sta osredotočena vzgoja in izobraževanje. Učni dosežki kot rezultat učenja so predmet pozornosti vseh deležnikov v VIZ in podatki o dosežkih lahko predstavljajo izhodišče za refleksijo ter razvoj in izboljšave v procesu učenja in poučevanja.

Šola, ki se želi približati idealu učeče se organizacije, mora težiti k nenehnemu procesu preverjanja kakovosti delovanja.

V OŠ Stopiče se zavedamo, kako pomembno je uvajanje izboljšav na vseh področjih dela in vsako leto, korak za korakom, opažamo drobne spremembe v smeri večje kakovosti.

Dejavnosti, ki pospešeno vodijo v izboljšave so Samoevalvacija, Notranje presoje, Vzgojni načrt, Mreže učečih se šol, Bralna pismenost in še vrsta ostalih šolskih in razrednih projektov, ki potekajo na šoli. Kazalnik, ki pove, da smo na pravi poti, so izboljšani rezultati NPZ in dosežki na tekmovanjih.

Notranje presoje, ki potekajo od leta 2009/10, vodiva z mag. Matejo Andrejčič, obe sva registrirani notranji presojevalki na SIQ v Ljubljani. Mateja Andrejčič je tudi zunanja evalvatorka v Šoli za ravnatelje.

Notranja presoja ima cilj, da ugotavlja potek v posameznih procesih dela, skladnost z zahtevami KzP ( ISO 2008) in daje priporočila za možne izboljšave.
Od leta 2009 dalje so bile izvedene na šoli po dve do tri presoje na leto, doslej skupno 15 izvedenih presoj. Praktično so bili zajeti že vsi procesi dela, ki se odvijajo na šoli. Želimo načrtno izboljševati delo.

Letos smo se prijavili na Inštitutu za kakovost v Ljubljani za izvedbo postopka certificiranja. Priporočila zunanjih evalvatorjev nam bodo pokazala, kje smo in kaj moramo še postoriti, da bomo vodili procese izboljšav v pravi smeri. Naša želja je, da večina delavcev na šoli začuti, kako pomembno je nenehno izboljševanje svojega dela in uresničevanje skupne vizije Vzgoja za znanje in življenje. V mislih imam staro modrost: »Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše.«

Predstavitev na mednarodni konferenci KEKS na Brdu pri Kranju:

 

Dostopnost