Spoštovani starši!

Kadar zaradi socialnega položaja ne morete v celoti plačati prispevka za kosilo in ste glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana uvrščeni v 4. ali 5. dohodkovni razred, imate možnost pri šolski svetovalni delavki do petka, 17. 9. 2021, oddati prošnjo za dodelitev subvencije, katere sredstva prispeva Mestna občina Novo mesto.

Kriteriji upravičenosti do subvencije iz proračuna Mestne občine Novo mesto so:

  • izguba zaposlitve enega ali obeh staršev,
  • neupravičenost do otroškega dodatka zaradi neuporabnega premoženja (višina katastrskega dohodka),
  • akutne situacije v enostarševskih družinah (daljša bolniška odsotnost z dela, nenadne situacije, ki zahtevajo večji finančni vložek …),
  • dolgotrajnejši socialni problemi,
  • specifike družin (za obdobje, ko urejajo ustrezno dokumentacijo za pridobitev sredstev iz socialnih transferjev; menjava službe; izpad dohodkov v nekaterih mesecih; ostajanje učencev v podaljšanem bivanju zaradi učenja jezika – predvsem družine učencev priseljencev …),
  • postopek razveze, ko socialno ekonomski status še ni opredeljen,
  • dolgotrajni dolgovi in nezmožnost plačila.

Starši izkažete potrebo po subvencionirani prehrani iz občinskih sredstev na podlagi pisne prošnje, kjer utemeljite, zakaj stroškov prehrane ne zmorete plačati. Glede na GDPR, z namenom odločanja o upravičenosti do subvencije, vlogi priložite tudi veljavno Odločbo o upravičenosti do otroškega dodatka ter morebitne druge dokumente, s katerimi dokazujete upravičenost do subvencije.

Izbor učencev za regresirano kosilo bo izveden na podlagi priloženih prošenj in dokazil o izpolnjevanju kriterijev. S podatki bomo ravnali v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Dostopnost