Zgodovina današnjega vrtca v Novem mestu se je začela pisati že konec leta 1929, ko je bil ustanovljen prvi otroški vrtec, ki pa je z delom pričel 1. marca 1930. Vrtec je deloval v prizidku osnovne šole (današnja OŠ Center). Otroci, ki so bili vključeni v vrtec, so bili stari od 4 do 7 let. Postopoma so se z razvojem predšolske vzgoje in glede na potrebe staršev odpirali vrtci oz. enote VVO Novo mesto.

Leta 1985  se je novomeški vrtec odločil odpreti tudi oddelek pri OŠ Stopiče, ki so ga poimenovali Rožle. Prostori za vrtec so bili urejeni v pritličju stare šole. Čeprav je bil vrtec pod okriljem uprave v Novem mestu, je bil že od vsega začetka tesno povezan s šolo. Leta 1992 je vrtec z občinskim odlokom postal enota OŠ Stopiče. Z novim »gospodarjem« smo dobili tudi novo, neuradno ime »Škrat«. Poimenovali smo ga v spomin na Janeza Trdino, ki je hodil po naših krajih in pisal pravljice za otroke.

V prvih letih delovanja so se redni oddelki varstva izvajali samo v Stopičah – na Dolžu in v Podgradu zgolj 80-urni program za mlajše otroke, ki niso obiskovali rednega varstva. Ob praznovanju prvega večjega jubileja leta 1995 – 10. rojstnega dne, se je odprl tudi oddelek rednega varstva na Dolžu. Kasneje, v šolskem letu 2003/2004, sta se v Podgradu in na Dolžu oblikovala kombinirana oddelka obeh starostnih obdobij.

Z razvojem vrtca je počasi rastla tudi želja in potreba po prenovljenih prostorih za izvajanje dejavnosti in povečanju števila oddelkov. Prvi so v prenovljene prostore leta 1997/98 zakorakali otroci na Podgradu. Leta 2003 smo z uvedbo devetletne osnovne šole v Stopičah izgubili oddelke ter prostore male šole. Posledično smo v stanovanjskih prostorih stare šole uredili igralnico za otroke prvega starostnega obdobja. Meseca julija istega leta pa se je končno pričela adaptacija prostorov vrtca na Dolžu – vrtec smo v času adaptacije preselili v šolske prostore (v telovadnico). V naslednjem šolskem letu se je pričela adaptacija vrtčevskih in šolskih prostorov tudi v Stopičah. Takratni oddelki vrtca so se preselili v prostore nekdanje gostilne Turk v Stopičah. Začetki so bili težki, polni medijske pozornosti, ki pa se je kmalu polegla. Turkovi so bili odlični gostitelji, ki jih ne bomo pozabili. V šolskem letu 2005/2006 smo se končno preselili v prenovljene prostore vrtca v Stopičah in na Dolžu.

V vsem tem času pa nismo pozabili niti na naša igrišča, na katerih je slišati največ otroškega smeha. Leta 2010/11 je podjetje CGP pričelo z gradnjo športne dvorane in urejanjem okolice šole ter vrtca v Stopičah – le to je bilo končano v naslednjem letu. Otroška igrišča na vseh treh lokacijah so obnovljena, tekom let smo namestili različna nova igrala, ki jih otroci z veseljem uporabljajo.

Pri samem delu z otroki smo se v prvih letih delovanja posvetili različnim prednostnim nalogam – razvijali smo sodelovanje s starši, s šolo ter krajevno skupnostjo.  Pričeli smo izvajati plavalne tečaje za male šolarje v bazenu na OŠ Grm, izvedli smo tabore na Gorjancih, Pohorju, Bohinju. Za otroke vrtca smo oblikovali mapo »Jaz škrat«. Z vključevanjem pomočnikov vzgojiteljev v načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela ter z uvedbo Kurikuluma za vse vrtce v Sloveniji pa so se razvijale tudi naše želje po večji kakovosti izvajanja vzgojno izobraževalnega dela. Tako smo se prvič v letu 2002/2003 vključili v mrežo mentorskih vrtcev (mentorski vrtec – Vrtec »Gumbek« Dolenjske Toplice). Sodelovali smo pri različnih projektih, z razstavo smo se predstavili na Mestni občini Novo mesto, sodelovali na razstavi Igra in igrače, ki jo je organizirala ZRSŠ, OE Novo mesto, vključili smo se tudi v Mreže učečih se šol/vrtcev 1 in 2 (šola za ravnatelje) in izboljševali delo z izobraževalno komunikacijsko tehnologijo ter izvajali izboljšavo na področju dela s starši. V sklopu Mreže učečih se šol je v letu 2010/2011 nastala tudi naša vizija, ki nas še dandanes usmerja k skupnim vrednotam. Danes smo še posebej ponosni na CERTIFIKAT KAKOVOSTI za osnovnošolsko izobraževanje ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok, ki ga je naš zavod pridobil v letu 2015/16. Leto kasneje smo podpisali eko listino ter pridobili eko zastavo za poglobljeno izvajanje eko vsebin ter tako pridobili naziv EKO VRTEC. V letu 2017/18 smo se v sodelovanju s šolo vključili v projekt Rastoče knjige, ki ga izvajamo že četrto leto zapored. V preteklem šolskem letu sodelovanje pričnemo v projektu Trajnostna mobilnost, s katerim želimo povečati število prihodov v vrtec na trajnostni način, hkrati pa spodbujamo gibanje otrok. Vključeni smo tudi v Mrežo gozdnih šol in vrtcev Slovenije – poudarek dajemo izvajanju dejavnosti in prosti igri v naravi.

Vsega tega pa ne bi bilo brez srčnih strokovnih delavcev, ki že vrsto let skrbijo tudi za svoj profesionalni razvoj – z oblikovanjem osebnega portfolia kariernega razvoja smo pričeli v letu 2010 in ga še danes dopolnjujemo. Leto kasneje smo z namenom, da še izboljšamo delo v oddelkih, uvedli kolegialne hospitacije, na spletni strani vrtca pa smo odprli spletno zbornico, ki je namenjena hranjenju dokumentov, primerov dobrih praks, zapiskov… Strokovne delavke se vseskozi udeležujemo dodatnih izobraževanj, novo pridobljena znanja med seboj  podelimo na rednih strokovnih aktivih, skrbimo pa tudi za razvoj timskega dela in dobrih medsebojnih odnosov. V zadnjem obdobju smo se zaradi epidemioloških razmer spoznali tudi s tehnologijo srečanj na daljavo.

Zelo smo ponosni na različne obogatitvene dejavnosti v sodelovanju s šolo, katere nam naredijo bivanje v vrtcu še prijetnejše in bogatejše. Z učenci in učitelji sodelujemo pri skupnih prireditvah ob večjih praznikih, ob ogledu lutkovnih ter gledaliških predstav učencev, proti koncu šolskega leta izvajamo izmenjavo bodočih šolarjev in učencev prvega razreda, hvaležni pa smo tudi za souporabo prostorov, kot so knjižnica, jedilnica, telovadnica in športna dvorana.

Ob koncu pa ne smemo pozabiti na najpomembnejšo vez, ki skrbi za aktivno, sproščeno in predvsem varno vključitev v vrtec. To je vez med vrtcem in družino (starši). Tekom celega leta aktivno sodelujemo s starši v obliki skupnih dejavnosti, kot so kostanjev piknik, skupni pohodi, praznik družine, predstavitve poklicev… Tako starši kot stari starši pa se aktivno vključujejo tudi v projekte ter dobrodelne in zbiralne akcije.

V zadnjih letih se je potreba po predšolski vzgoji in varstvu v naših krajih močno povečala. Vrtec obratuje na treh lokacijah, in sicer v Stopičah, na Dolžu in v Podgradu. Trenutno imamo 9 oddelkov, v katere je vključenih 150 otrok. Zaradi manjšega števila otrok in zaposlenih vlada pri nas pravo družinsko vzdušje, ki veliko pripomore k dobremu počutju otrok v vrtcu. Naša vizija se glasi: »V prijetni klimi ustvarjamo pogoje za optimalni razvoj otroka«. V to vizijo vsi verjamemo, ker nas usmerjajo naše skupne vrednote: zdrav način življenja, dobri medsebojni odnosi, samostojnost, redoljubnost, samozavest in skrb za okolje.

Želimo si, da bi se epidemiološke razmere v naslednjem koledarskem letu izboljšale in da bi se iz našega vrtca zopet slišal razigran in brezskrben smeh otrok in zaposlenih.

FOTOGALERIJA

Zapisali: Neva Kink in Maja Klobučar

 

Dostopnost